Thiên thần truyền tin cho bà Maria – Thiên Chúa sinh ra tại Bêlem trong hang chiên, bò.

Từ phương Đông, theo ngôi sao lạ, Ba Vua đến thờ lạy – Thiên thần báo tin, thánh gia trốn sang Ai Cập

Tìm gặp Chúa Giêsu trong đền thánh – Chúa Giêsu sống ẩn dật tại Nadaret

Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc – Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ

Chúa Giêsu và các trẻ em – Bài giảng 8 mối phúc trên núi

Phép lạ Cana: Nước hóa thành rượu – Phép lạ bánh và cá hóa nhiều

Chúa Giêsu truyền Ladarô sống lại – Người đàn bà ngoại tình

Chúa Giêsu chữa người mù được thấy – Đồng xu của bà góa nghèo

Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem – Chúa Giêsu xua đuổi những kẻ mua bán trong đền thờ

Chúa Giêsu rửa chân các môn đệ – Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể

Cầu nguyện trong vườn Cây Dầu – Môn đồ Giuđa phản bội bán chúa

Ông Phêrô chối Chúa – Chúa bị đem ra xét xử

Chúa bị đóng đinh treo trên thập giá – Táng xác Chúa Giêsu vào huyệt đá

Ngày thứ ba, mộ trống – Chúa Giêsu phục sinh

Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ – Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng

Chúa Giêsu về trời – Chúa Thánh Thần hiện xuống

Giáo Hội tiếp nối công trình cứu độ và hướng về ngày quang lâm

Advertisements