Kể từ những năm đầu thành lập Giáo xứ thì Hội Đồng Giáo Xứ cũng được thành lập với Thánh quan Thầy là Anrê KimThông được xem là bộ máy đầu não của Giáo xứ với bộ máy nhân sự gồm :

–          Chủ tịch : Tôma Nguyễn Văn Tầm

–          Phó chủ tịch  : Giuse Nguyễn Hưởng

–          Thủ quỹ : Tôma Trần Thanh Tịnh

–         Thư ký : Matta Nguyễn Thị Chi

Với đại diện 4 giáo họ là 16 vị ủy viên ,kèm theo 3 ủy viên chuyên trách gồm:

–          Về mặt giáo dục Giáo lý Đức tin  : Tôma Võ Thuận

–          Về mặt  Khánh Tiết : F.X Nguyễn Đức Vinh

–          Về mặt Ca Đoàn : Micae Nguyễn Sạch

Họp ban thường vụ  HĐGX vào thứ 7 cuối tháng.

Họp HĐGX  toàn thể các ủy viên theo quí ( 3 tháng ) .

Advertisements