*  Các Linh Mục :

Tên

Sinh năm

Năm chịu chức

Qua đời

Phaolô Trần Văn Thông +

1904

1936

29-10-1984

Phêrô Nguyễn Quang Sách

1923

1953

Alexis Nguyễn Thạch Ngọc

1937

1962

Phaolô Nguyễn Quốc Bửu +

1940

1968

1975

Giuse Trần Ðình Hoà

1958

1995

Gioan Nguyễn Hữu Tế

Tađêô Nguyễn Ðình Phúc

1957

2000

AnTôn Nguyễn Bảo Chi Quốc

1978

2009

Giacôbê Nguyễn Thành Tiên

1972

2008

F.X Nguyễn Đức Tiến

2008

Tôma Hồ Chí Toàn

1977

2011

* Các Chủng Sinh:

Phêrô Trần Tuấn Khôi Đã Học Xong Thần Học , Thực Tập Ở Gx Vinh Trang

Giuse Nguyễn Công Viên Đang Học Năm Thần Học 2

F.X Hồ Bình Đang Học Năm Triết Học 2

Tôma Nguyễn Công Nhật Đang Học Năm Triết Học 2

F.X Nguyễn Hoàng Nam Đang Học Năm Tú Đức

Phêrô Nguyễn Ngọc Thoại Đang Học Năm Tú Đức

X Các Nữ Tu

–       Dòng Carmel

Nt Goretti Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nt Maria Eliane De La Trinité Võ Thị Thư Lan

Nt Maria Des Anges Du Sacré Coeur Nguyễn Thi Thu

–       Dòng MTG Gò Thị Quy Nhơn

Nt Theodorine Nguyễn Thị Ba

Nt Léonie Nguyễn Thị Ngời

Nt Rosaire Nguyễn Thị Thanh Hằng

Nt Auguste Nguyễn Thị Hường

Nt Denise Nguyễn Thị Bạch

Nt Maria Nguyễn Thị Cần

Nt Luxia Nguyễn Thị Trừ

Nt Anna Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nt Matta Võ Thị Thu

–       Dòng Khiết Tâm Bình Cang

Nt Anna Nguyễn Thị Phân

Nt Maria Nguyễn Thị Hải (Hà Lan)

Nt Matta Nguyễn Thị Bê (Hồng Vân)

Nt Luxia Nguyễn Thị Kiểm (Thiên Uyên)

Nt Anna Nguyễn Thị Thu (Thiên Giao)

Nt Matta Nguyễn Thị Nhương (Như Phương)

Nt Maria Nguyễn Thi Sanh (Đông An)

Nt Matta Cao Thi Thu Hà (Tịnh Giang)

Nt Têrêsa Nguyễn Thị Nhạn (Thanh Ân)

Nt Luxia Trần Thị Thu Lan (Nhật Lan)

Advertisements