Năm 1913 : Cha Cố Quới ( R.P.Salomez ):chánh xứ Hà Dừa kiêm Đại Điền và Cây Vông, ngài đã xây nhà thờ hiện còn cho đến nay.

Năm 1939 : Cha Stêphanô Phan Văn Bính góp phần xây tháp chuông và tiền đường.

Năm 1941 : Cha Antôn Dương Cảnh Chẩm.

Năm 1948 : Cha Augustino Nguyễn Khắc Cần.

Năm 1955 : Cố Vị ( R.P.Jeanningros).

Năm 1956 : Cha Martino Nguyễn Hộ .

Năm 1957 : Cố Thơm ( R.P.Thomeret).

Năm 1957 : Cha Gioan Phùng Văn Như  ( từ tháng 11/1957 – 01/1976 ).

Năm 1976 : Cha VinhSơn Lê Công Khương  ( từ tháng 01/1976 – 06/1990 ).

Năm 1990 : Cha Alosio Nguyễn Hùng Vị ( từ tháng 06/1990 – 12/1990 , tạm coi xứ ).

Năm 1990 : Cha Bênêdictô Nguyễn Công Phú ( từ tháng 06/12/1990 – 10/08/2006 ).

Năm 2006 : Cha Augustino Mai Hứa ( từ 10/08/2006 – 17/02/2013 )

Cha đã về với Chúa .

dsc02138

Năm 2012: Cha Anton Nguyễn Ngọc Chiến ( 15/12/2012 – nay – Cha phó )

Advertisements