SGLCG 200-267

Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. A-men.

(2 Cr 13,13)

1-H. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa tỏ cho ta biết Ngài là Ai?

T. Trong Cựu Ước Thiên Chúa tỏ cho ta biết Ngài là Thiên Chúa duy  nhất, Đấng tự mình mà có và hằng có đời đời, ngoài Ngài ra không ai là Thiên Chúa, vì tất cả là do Ngài tạo nên và phải quy hướng về Ngài.

2-H. Thiên Chúa còn tỏ cho ta biết thêm điều gì về Ngài?

T. Thiên Chúa còn tỏ cho ta biết Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, luôn trung tín, chân thật và yêu thương.

3-H. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất giúp ta điều gì?

T. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất giúp ta:

– Một là nhận biết sự cao cả và uy quyền của Thiên Chúa để phụng thờ Người.

– Hai là sống trong tâm tình cảm tạ.

– Ba là nhận biết phẩm giá đích thực của tất cả mọi người.

– Bốn là sử dụng tốt các thụ tạo.

– Năm là tin tưởng vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

4-H. Trong Tân Ước, Chúa Giê-su tỏ thêm cho ta biết điều gì về

Thiên Chúa?

T. Trong Tân Ước, Chúa Giê-su tỏ cho ta biết Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần. Đây là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

5-H. Ba Ngôi tương quan với nhau thế nào?

T. Ba Ngôi cùng một lòng, một ý, một quyền năng, một hoạt động, và luôn yêu thương nhau khắng khít đến nỗi Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa duy nhất mà thôi.

6-H. Ba Ngôi hoạt động thế nào?

T. Ba Ngôi cùng hoạt động trong mọi công trình, nhưng mỗi Ngôi biểu lộ  một nét riêng biệt: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hoá.

7-H. Thiên Chúa tỏ cho ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm gì?

T. Để mời gọi ta thông phần vào sự sống của chính Ba Ngôi, và góp phần làm cho gia đình, dân tộc và Hội Thánh thành cộng đoàn yêu thương và hợp nhất, theo khuôn mẫu Thiên Chúa Ba Ngôi.

8-H. Có mấy mầu nhiệm chính trong đạo Công giáo ?

T. Thưa có ba mầu nhiệm chính :

– Một là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi

– Hai là mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người

– Ba là mầu nhiệm Ngôi Hai cứu chuộc nhân loại.

9-H. Khi nào ta tuyên xưng ba mầu nhiệm ấy?

T. Khi ta làm dấu thánh giá và đọc: “Nhân danh Cha và Con và

Thánh Thần”.

Advertisements