SGLCG 027-049. 053-073

 

“Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ

vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ” (Rm 1,19).

 

 

1-H. Ta sống ở đời này để làm gì?

T. Ta sống ở đời này để nhận biết Thiên Chúa, làm theo Lời Chúa dạy, hầu được sống hạnh phúc với Chúa đời này và đời sau.

 

2-H. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa bằng cách nào?

T. Khi nhìn xem sự tốt đẹp và trật tự của vũ trụ, và lắng nghe tiếng nói lương tâm, ta có thể biết có Thiên Chúa tốt lành và quyền năng vô cùng.

 

3-H. Việc nhận biết Thiên Chúa như vậy đã đầy đủ chưa?

T. Chưa đầy đủ, vì khả năng con người có giới hạn, nên có những sự thật sâu xa là chính mầu nhiệm về Thiên Chúa và chương trình cứu chuộc của Ngài, thì phải nhờ Thiên Chúa mặc khải ta mới biết được.

 

4-H. Thiên Chúa mặc khải các mầu nhiệm của Ngài cách nào?

T. Thiên Chúa dùng lời nói và việc làm mà bày tỏ dần dần các mầu nhiệm của Ngài qua từng giai đoạn trong lịch sử cứu độ.

 

5-H. Thiên Chúa đã mặc khải qua những giai đoạn nào?

T. Thiên Chúa đã mặc khải cho tổ tông loài người, cho các Tổ phụ dân Ít-ra-en, các Ngôn sứ và sau cùng Ngài đã mặc khải trọn vẹn nơi Chúa Giê-su Ki-tô.

6-H. Vì sao Chúa Giê-su Ki-tô là mặc khải trọn vẹn của Thiên

Chúa?

T. Vì Chúa Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa làm người, là Lời duy nhất và hoàn hảo của Thiên Chúa

Advertisements