SGLCG 976-987

“Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,22-23).
1-H. Sau khi từ cõi chết sống lại, Chúa Giê-su ban cho Hội Thánh quyền gì?

T. Chúa Giê-su ban cho Hội Thánh quyền tha tội, khi Ngài nói : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha” (Ga 20,22-23)
2-H. Chúng ta được lãnh ơn tha tội cách nào ?

T. Trước hết ta được tha tội tổ tông nhờ bí tích Rửa tội là bí tích kết hợp ta với Đức Ki-tô tử nạn và phục sinh, và được tha các tội riêng sau đó nhờ bí tích Giao hoà.
Cầu nguyện

Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.

Thực hành

Năng đến với lòng thương xót Chúa qua bí tích Giao hoà.

Advertisements