SGLCG 963-975

“Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su” (Cv 1,14).

1-H. Thiên Chúa đã ban cho Đức Ma-ri-a những đặc ân nào?

T. Thiên Chúa đã ban cho Đức Ma-ri-a những đặc ân này:

– Một là ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội.

– Hai là ơn làm Mẹ Thiên Chúa.

– Ba là ơn trọn đời Đồng Trinh.

– Bốn là ơn Hồn Xác lên Trời.

2-H. Mẹ Ma-ri-a đã góp phần với Chúa Giê-su trong công cuộc cứu thế cách nào?

T. Mẹ Ma-ri-a đã đáp lời Thiên Chúa bằng sự vâng phục trong đức tin, đã sinh ra Chúa Giê-su, nuôi dạy Ngài, và cùng chịu đau khổ với Ngài trong cuộc thương khó.

3-H. Mẹ Ma-ri-a có vị trí nào trong Hội Thánh?

T. Mẹ Ma-ri-a là Mẹ của Hội Thánh và là tấm gương hoàn hảo cho Hội Thánh về đức tin và đức mến.

4-H. Ngày nay ở trên trời Mẹ Ma-ri-a làm gì cho ta?

T. Mẹ luôn cầu bầu cho ta và chăm sóc ta như mẹ hiền, vì Mẹ là

Mẹ hằng cứu giúp, luôn phù hộ các giáo hữu.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ và một gương mẫu là Mẹ Ma-ri-a. Vì lời chuyển cầu của Mẹ, xin làm cho chúng con được nên thánh.

Thực hành

Siêng năng lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện với Mẹ, và nhất là noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ.

Advertisements