Có những người thuộc phái Pha-ri-sêu đã trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng: “Phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-sê.”

Các Tông Đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. (Cv 15,5-6)

 

1-H. Công đồng Va-ti-ca-nô II là gì?

T. Công đồng Va-ti-ca-nô II là cuộc hội nghị của toàn thể các Giám mục  trên thế giới tại Va-ti-can, do Đức Thánh Cha Gio-an XXIII triệu tập và khaimạc năm 1962, kết thúc năm 1965 do Đức Thánh Cha Phao-lô VI. Đây là Công đồng chung thứ 21 của Giáo Hội Công giáo.

 

2-H. Công đồng Va-ti-ca-nô II được triệu tập có mục đích gì ?

T. Công đồng Va-ti-ca-nô II được triệu tập nhằm canh tân Giáo Hội, tiến tới sự hiệp nhất các Ki-tô hữu, giúp Giáo Hội phản chiếu trung thực hơn khuôn mặt của Đức Ki-tô cho thế giới ngày hôm nay.

 

3-H. Công đồng Va-ti-ca-nô II bàn về những vấn đề gì?

T. Công đồng Va-ti-ca-nô II bàn về mọi khía cạnh của đời sống Giáo Hội: Lời Thiên Chúa, Phụng vụ, cơ cấu và bản chất của Giáo Hội, truyền giáo, đại kết, tương quan của Giáo Hội với các tôn giáo khác và trong thế giới ngày nay, các thành phần trong Giáo Hội: Giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân.

 

4-H. Công đồng Va-ti-ca-nô ban hành bao nhiêu văn kiện?

T. Công đồng Va-ti-ca-nô II ban hành 16 văn kiện sau đây:

– 4 Hiến chế: Phụng Vụ, Giáo Hội, Mặc Khải, và Giáo Hội trong thế giới ngày nay.

– 9 Sắc lệnh: Truyền thông xã hội, Hiệp Nhất, Các Giáo Hội Công giáo Đông phương, Nhiệm vụ các Giám mục, Đào tạo linh mục, Canh tân đời sống dòng tu, Chức vụ và đời sống linh mục, Tông đồ giáo dân, Hoạt động Truyền giáo.

– 3 Tuyên ngôn: Giáo dục Ki-tô giáo, Liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo ngoài Ki-tô giáo, Tự do tôn giáo.

 

5-H. Đâu là những thành quả của Công đồng Va-ti-ca-nô II?

T. Công đồng Va-ti-ca-nô II đã khai mở những nỗ lực canh tân trong Giáo  Hội về mọi mặt: Phụng vụ, học hỏi Lời Chúa, nghiên cứu thần học, đào tạo linh mục, tu sĩ, giáo dân, đối thoại liên tôn, dấn thân xây dựng xã hội.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, xin  cho Hội Thánh Chúa được bình an và hiệp nhất trong cùng một đức tin và đức mến.

 

Thực hành:

Trong Năm Đức Tin, nỗ lực tìm hiểu và học hỏi các văn kiện của Công đồng Va-ti-ca-nô II.

Advertisements