SGLCG 748-810

 

“Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,

và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18)

 

 

1-H. Hội Thánh là gì?

T. Hội Thánh là cộng đoàn tín hữu được Thiên Chúa quy tụ từ khắp nơi, làm thành Dân của Thiên Chúa, Thân Thể Đức Ki- tô và Đền Thờ Chúa Thánh Thần.

 

2-H. Vì sao gọi Hội Thánh là Dân Thiên Chúa?

T. Vì nhờ giao ước mới trong máu Đức Ki-tô, Hội Thánh tiếp tục và hoàn tất những gì Thiên Chúa đã khởi sự nơi dân Ít-ra- en ngày xưa.

 

3-H. Vì sao gọi Hội Thánh là Thân Thể Chúa Ki-tô?

T. Vì nhờ Chúa Thánh Thần, mọi người trong Hội Thánh được liên kết mật thiết với Đức Ki-tô và với nhau, tạo thành một thân thể duy nhất mà Đức Ki-tô là Đầu.

 

4-H. Vì sao gọi Hội Thánh là Đền Thờ Chúa Thánh Thần?

T. Vì Chúa Thánh Thần luôn ở trong Hội Thánh như linh hồn của Nhiệm Thể. Ngài không ngừng xây dựng, thánh hoá và đổi mới Hội Thánh  bằng Lời Chúa, các bí tích và các ơn riêng của Ngài.

5-H. Thiên Chúa đã báo trước về Hội Thánh như thế nào?

T. Thiên Chúa đã tuyển chọn một dân riêng là dân Ít-ra-en làm dấu  hiệu  cho biết về sau Ngài sẽ tập họp mọi dân tộc trong Đức Ki-tô.

 

6-H. Chúa Giê-su đã thiết lập Hội Thánh thế nào?

T. Ngài đã loan báo Nước Thiên Chúa, đã tuyển chọn 12 Tông Đồ làm nền móng, rồi đã chết và phục sinh để thiết lập Hội Thánh.

 

7-H. Chúa Thánh Thần làm gì cho Hội Thánh?

T. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần  bày tỏ Hội Thánh ra  trước mặt mọi người. Ngài hằng hướng dẫn và thánh hoá Hội Thánh.

 

8-H. Khi nào Hội Thánh sẽ được hoàn tất?

T. Hội Thánh sẽ được hoàn tất khi Đức Ki-tô lại đến trong vinh quang.

Advertisements