SGLCG 683-747

Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu.

Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

(Lc 3,22)

1-H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào?

T. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Ngài được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con.

2-H. Chúa Thánh Thần còn được gọi bằng những danh hiệu nào?

T. Chúa Thánh Thần còn được gọi là: Thần Khí của Thiên Chúa, Thần Khí sự thật, Đấng Bảo Trợ, Đấng an ủi và Đấng ban sự sống.

3-H. Kinh Thánh dùng những hình ảnh nào để chỉ Chúa Thánh

Thần?

T. Kinh Thánh dùng các hình ảnh này là: nước, lửa, việc xức dầu, áng mây, ánh sáng, dấu ấn, bàn tay, ngón tay và chim bồ câu.

Bài 17: Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba                      51

4-H. Chúa Thánh Thần hoạt động như thế nào trong Cựu Ước?

T. Chúa Thánh Thần hiện diện trong mọi thời điểm quan trọng của Cựu Ước: Khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, khi Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu độ. Cách riêng, Ngài đã dùng các ngôn sứ dạy dân sống theo luật giao ước và đón chờ Đấng Cứu Thế.

5-H. Chúa Thánh Thần làm gì trong đời sống của Chúa Giê-su?

T. Chúa Thánh Thần hằng hướng dẫn đời sống và hoạt động của

Chúa Giê-su, từ khi nhập thể cho đến lúc phục sinh.

6-H. Chúa Thánh Thần đã được ban xuống cho các môn đệ lúc nào?

T. Chiều ngày Phục sinh và nhất là trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã được ban tràn đầy trên các môn đệ, để xây dựng và thánh hoá Hội Thánh.

7-H. Chúa Thánh Thần xây dựng Hội Thánh thế nào?

T. Chúa Thánh Thần ban sức sống cho Hội Thánh, hợp nhất các tín hữu nên một trong Chúa Ki-tô và thúc đẩy Hội Thánh chu toàn sứ mạng Chúa Ki-tô trao phó.

8-H. Chúa Thánh Thần thánh hoá Hội Thánh thế nào?

T. Chúa Thánh Thần làm cho các tín hữu trở nên con cái Thiên Chúa, được  tham dự vào sự sống của Chúa Ba Ngôi, thúc đẩy họ mến Chúa yêu người và làm chứng cho Chúa Ki-tô.

Advertisements